İlgili kişinin hakları

İlgili kişinin hakları

Kişisel verileri toplanan Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


6) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


7) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklarına sahiptir.

HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN