Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Veri sorumlusu (Verileri toplayan gerçek ve tüzel kişiler)


1) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,


2) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,


3) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.


Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.


İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.


HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN